Kallelse och inbjudan till Svenska Hamstersällskapets årsmöte lördagen 13/2 2021 kl 11.00-13.00

Mötet hålls digitalt via Teams. Länk till mötet skickas ut i förhand. Teknisk support: Ulrika Lysholm och Patricia Söderqvist.

Föranmälan skickas senast 29/1 till ulrika.lysholm@gmail.com

Skriv "Årsmöte 2021" i ämnesraden. Tänk på att medlemsavgiften för 2021 måste vara betald vid anmälan!

 

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Har årsmötet blivit stadgeenligt sammankallat.
7. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
8. Genomgång av verksamhetsberättelse och kassaberättelse 2020.
9. Revisorns berättelse.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2020.
11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021.
12. Val av ordförande för 1 år.
13. Val av kassör för 1 år.
14. Val av sekreterare för 2 år.
15. Val av 2 ledamöter för 2 år.
16. Val av suppleant(er) för 1 år.
17. Val av revisor för 1 år.
18. Val av revisorssuppleant för 1 år.
19. Val av valberedning för 1 år.
20. Val av sakposter.
21. Fastställande av medlemsavgift för 2022.
22. Val av firmatecknare för 2021.
23. Inkomna motioner, skrivelser eller av styrelsen hänskjutna frågor.
24. Övriga frågor.
25. Mötet avslutas.