Inbjudan till årsmöte 2019 Svenska Hamstersällskapet

                                                                                                            

      

 

När: 9 februari kl 10.00, lokalen öppen från 9.30.                                                                                 

Var: Sveavägen 12 (Johanneskyrkan). Ingång från ena sidan, lokalen finns en trappa ner. Parkering finns. 

 

Man måste ha betalat medlemsavgiften i Svenska Hamstersällskapet för 2019 för att få vara med på årsmötet.

 

Dagordning för dagen

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare.

§4 Fastställande av röstlängd.

§5 Godkännande av dagordning.

§6 Har årsmötet blivit stadgeenligt sammankallat.

§7 Val av justeringsmän tillika rösträknare.

§8 Genomgång av verksamhetsberättelse och kassabok.

§9 Revisorns berättelse.

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2018.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019.

§12 Val av ordförande för 1 år.

§13 Val av kassör för 1 år.

§14 Val av sekreterare för 2 år.

§15 Val av ledamot 2 år.

§16 Val av suppleanter 1 år.

§17 Val av revisor 1 år.

§19 Val av revisorsuppleant 1 år.

§20 Val av sak post.

§21 Fastställande av medlemsavgift 2020.

§22 Val av firmatecknare för 2019.

§23 Inkomna motioner, skrivelser eller styrelsens hänskjutna frågor.

§24 Övriga frågor.

§25 Mötet avslutas.

 

Efter årsmötet hålls ett konstituerat möte för de som skall sitta i styrelsen 2019.
Efter det konstituerade mötet hålls ett domarmöte.

Vi kommer att bjuda på lättare förtäring.

 

Välkommen!!